خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فلیپ کاتلر

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فلیپ کاتلر

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی فلیپ کاتلر

در این کتاب خلاصه کتاب مدیریت بازار یابی فلیپ کاتلر براساس سر فصل درس مدیریت بازاریابی رشته مدیریت اجرایی ورشته مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور در 53 صفحه pdf تهیه و تنظیم گردیده است که خلاصه خوبی برای دوره مطالب مهم در شب امتحان دانشگاه پیام نور میباشد.